Doradztwo Podatkowe

 • Optymalizacja podatkowa (podatków VAT, PIT, jak i podatku od spadków i darowizn).
 • Wsparcie działu księgowego w czasie kontroli podatkowych.
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Izbą Skarbową.
 • Sporządzanie pism, deklaracji, zeznań i wniosków do Urzędów skarbowych.
 • Przygotowywanie opinii podatkowych.
 • Przygotowywanie wniosków o interpretację.

logo-doradca

Prowadzenie księgowości

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych.
 • Obliczenie zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku VAT.
 • Sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT, PCC.
 • Sporządzanie informacji VAT UE i INTRASTAT.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 • Dokonywanie aktualizacji danych firm.
 • Sporządzanie planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb prowadzonej działalności.
 • Opracowanie polityki rachunkowości zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.
 • Sporządzanie zindywidualizowanych sprawozdań kwartalnych i miesięcznych dostosowanych do potrzeb klienta.

Kadry, Płace, ZUS

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i składanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
 • zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie teczek osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (zmianami warunków zatrudnienia, ustaniem stosunku pracy itp.),
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa i systemem wynagrodzeń, obowiązującym u pracodawcy,
 • zgłaszanie pracodawcy i pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • prowadzenie innych spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi (zasiłki, emerytury itp.),
 • sprawozdawczość do PFRON.

SPORZĄDZAMY SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI LUB O OGRANICZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Nawet niedziałające spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą co roku sporządzać sprawozdania finansowe i składać je do KRS. Pomimo, iż spółka nie wystawiła żadnej faktury, ani nie poniosła żadnego kosztu, musi sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, podpisane przez osobę reprezentującą spółkę jak i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. KRS coraz częściej wzywa spółki do uzupełnienia sprawozdań finansowych i w przypadku ich braku kieruje sprawę do prokuratury.

Rok: dowolny – wyprowadzamy również zaległości.

Rezultat: Otrzymają Państwo pełne sprawozdanie finansowe podpisane przez osobę sporządzającą zgodnie z ustawą o rachunkowości, wymagane wydruki księgowe oraz deklarację CIT 8. Sprawozdanie wymaga jedynie podpisu zarządu spółki i uchwały wspólników.

Zlecenia mogą być z całej Polski – dokumenty mogą zostać przesłane i odesłane pocztą.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki z o.o. – do 40 transakcji w roku – cena 700 zł netto. (Jedna transakcja to faktura, umowa zlecenia, umowa o pracę, zapłacona lub otrzymana zaliczka, udzielenie pożyczki, otrzymanie pożyczki, spłata odsetek od pożyczki itp.)

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki z o.o. – nie prowadzącej żadnej działalności – cena 390 zł netto.

Jest to jednorazowa usługa. Otrzymujemy od Państwa dokumenty, wykonujemy sprawozdanie i zwracamy całą dokumentację.