UCHWAŁA nr ……. ZARZĄDU ABC SPÓŁKA Z O.O.

Z siedzibą w …………..

Z dnia ……………………….. roku

O następującej treści:

W związku ze spełnianiem przez spółkę ABC sp. z o.o. kryteriów spółki „mikro” zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd postanawia o wyborze uproszczonego sposobu sporządzania sprawozdań finansowych spółki od 2019 roku.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 4 bilans będzie sporządzany zgodnie z załącznikiem 4 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 4 rachunek zysków i strat będzie sporządzany zgodnie z załącznikiem 4 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie art. 48 ust. 3 spółka nie będzie sporządzać informacji dodatkowej pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy.

Zgodnie z art. 48a ust. 3 spółka nie będzie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zgodnie z art. 48b ust. 4 spółka nie będzie sporządzać  rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 spółka nie będzie sporządzać sprawozdania z działalności zarządu, pod warunkiem, że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODPIS

Prezes Zarządu

Jak wygląda uproszczone sprawozdanie zgodne z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowościzapoznaj się ze wzorem….

Kiedy możemy sporządzić sprawozdanie uproszczonewięcej …..

Niniejszy artykuł nie ma charakteru doradztwa podatkowego. Każda indywidualna sytuacja rzeczywista musi być analizowana odrębnie. Zapraszam do kontaktu – doradca@legowska.pl.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnego biura rachunkowego, które będzie również doradzało w sprawach gospodarczych i prawnych – zapraszamy do kontaktu z nami. Więcej…