BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Według mnie największą zmianą podatkową jest wprowadzenie białej listy podatników VAT i obowiązku dokonywania płatności na konto na niej wskazane. 

Na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

znaleźć można informacje o każdym czynnym podatniku VAT. Dane są aktualizowane codziennie. Znajduje się tam również numer konta bankowego podmiotu.

I właśnie na to konto będziemy musieli dokonywać płatności kiedy:

  • płatność na rzecz podatnika VAT czynnego
  • płatność za dostawę towarów / świadczenie usług potwierdzone fakturą
  • jeśli płatność powinna nastąpić na rachunek bankowy (próg 15 000 zł brutto)

Jak określić kiedy zapłata powinna nastąpić przelewem? Zgodnie z art. 19 Prawa przedsiębiorców: Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

SANKCJE

Jeśli nie zapłacimy kontrahentowi za transakcję, która powinna być zapłacona przelewem, na rachunek znajdujący się na białej liście to:

  • wartość faktury nie jest kosztem uzyskania przychodu, lub
  • wartość faktury jest przychodem

Możemy uniknąć tej sankcji, jeśli zapłaciliśmy przelewem na inne konto – jeśli w ciągu 3 dni zawiadomimy o tym urząd skarbowy.

Mechanizm podzielonej płatności nie chroni nas przed sankcjami.

Dobra wiadomość – banki uruchamiają opcję sprawdzenia rachunku kontrahenta przed zrobieniem przelewu.

Niniejszy artykuł nie ma charakteru doradztwa podatkowego. Każda indywidualna sytuacja rzeczywista musi być analizowana odrębnie. Zapraszam do kontaktu – doradca@legowska.pl.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnego biura rachunkowego, które będzie również doradzało w sprawach gospodarczych i prawnych – zapraszamy do kontaktu z nami. Więcej…